Algemene voorwaarden

Versie geldend vanaf 31 juli 2018

 

Artikel 1:

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst. Ze worden medegedeeld bij elk  factuur.

Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle diensten en communicatie en elk aanbod (o.m. via post, telefoon, gsm, fax, mail, website, …) dat door Handystock.be aan jou verstrekt wordt. Door gebruik te maken van deze diensten of door zich te beroepen op deze communicatie, verklaar je je akkoord met deze algemene voorwaarden.

Om een bestelling te kunnen plaatsen of een aankoop te doen, moet je minstens 18 jaar oud zijn. Als je geen 18 bent, vragen we je om de bestelling door je ouders of wettelijke voogd te laten plaatsen. Als we merken dat een bestelling geplaatst is door een minderjarige, kunnen we deze bestelling weigeren.

De website van Handystock.be is een wegwijzer bij het zoeken naar informatie over de producten en diensten van Handystock.be. Via deze website heb je ook de mogelijkheid om producten te kopen, te reserveren, in te schrijven op communicatie per post en elektronische communicatie en andere inlichtingen.

Handystock.be behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde en voor om het even welke reden, de inhoud van de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen zonder voorafgaande kennisgeving.

Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing.

 

Artikel 2:

Aanbiedingen, voorraadlijsten en prijscouranten zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van verkoop. De verkoop is van de zijde van de verkoper slechts definitief na zijn schriftelijke bevestiging.

Als een aanbod slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan bepaalde voorwaarden, wordt dit uitdrukkelijk vermeld in ons aanbod. Het aanbod bevat steeds voldoende informatie zodat het duidelijk is wat je rechten en verplichtingen, gekoppeld aan de aanvaarding van het aanbod, inhouden.

Handystock.be beschrijft altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk wat er verkocht wordt en hoe het bestelproces zal verlopen. De beschrijving is in elk geval voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling te maken van het artikel. Als Handystock.be gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissen is altijd mogelijk en als dit overduidelijk gebeurd is, is Handystock.be  niet verplicht om het overeenkomstig goed te leveren.

 

Artikel 3  Levertijd:

De opgegeven leveringstijden gelden bij benadering. Niet tijdige levering geeft de koper geen recht op schadevergoeding noch op ontbinding van de koop. Het staat de verkoper vrij bij niet gerespecteerde leveringstermijnen de verkoop zonder schadevergoeding te annuleren.

Artikel 4  Vervoer en risicoregeling:

De levering geschiedt af magazijn en is van dan af voor risico van de verkoper, transportrisico inbegrepen.

 

Artikel 5  Klachten:

Klachten moeten om geldig te zijn binnen de 8 dagen na ontvangst van de goederen bij aangetekend schrijven aan de verkoper kenbaar gemaakt zijn en alleszins voordat de goederen geheel of gedeeltelijk verwerkt of gebruikt worden door de koper of derden. Klachten wegens manco of maatverschillen zijn slechts geldig indien de verkoper in staat gesteld wordt originele, onuitgepakte pakken te controleren. De geleverde goederen mogen noch behandeld worden door de koper of derden, noch verzaagd noch versneden of vervoerd naar derden. Uitdrukkelijk wordt te dien opzichte overeengekomen dat elke klacht onontvankelijk is noch geldig. Aansprakelijkheid van de verkoper is tevens uitdrukkelijk beperkt tot de waarde van de geleverde koopwaar excl. BTW. De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor verdere schade- of kostenvergoeding. Klachten geven de koper geen recht de verkoop te ontbinden of betaling geheel of gedeeltelijk uit te stellen of niet te verrichten.

 

Artikel 6  Overmacht en belemmering:

De verkoper kan niet aansprakelijk zijn voor enige overmacht i.v.m. de geleverde koopwaar en de levering zelf, zowel overmacht in zijnen hoofde als in hoofde van zijn leveranciers. In voorkomend geval bepaalt de verkoper of de koopovereenkomst uitgesteld en ontbonden wordt zonder dat dit aanleiding kan geven tot enige schadevergoeding.

 

Artikel 7  Eigendomsvoorbehoud:

De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling van de hoofdsom, verhogingsbeding, interesten en kosten is voldaan, ondanks de risico-overdracht. Er mag ten nadele van de verkoper en ten voordele van de koper of van derden niet over beschikt worden door enige vorm van eigendomsvoorbehoud zoals, verpanding, waarborg, verkoop,….(niet limitatief)

 

Artikel 8 Betaling:

Onze leveringen zijn onmiddellijk online te betalen of op de datum voorzien op de factuur in euro betaalbaar op de maatschappelijke zetel van de verkoper zoals vermeld op de versozijde. Indien geen betaling zoals bepaald bekomen wordt of op de factuur aangeduide vervaldag, wordt tussen de gefactureerde en de verkoper uitdrukkelijk overeengekomen dat, zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire en onherleidbare verhoging verschuldigd is van 20 procent op het factuurbedrag met een minimum van 75,00 EUR. Bovendien is van rechtswege en zonder ingebrekestelling een interest verschuldigd op het factuurbedrag vanaf de vervaldag a rato van 1,25 procent per maand tot de dag van de integrale betaling. Door niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle bedragen verschuldigd door de koper onmiddellijk opeisbaar. Invorderingskosten (wisselkosten, retourkosten, et cetera) vallen ten laste van de koper. Iedere afzonderlijke overeenkomst vb. uitstel van wissel of overdracht van schuldvordering brengt geen schuldhernieuwing of schuldvernieuwing mede. Indien de verkoper een wissel aanvaardt en de wissel na aanbieding niet uitbetaald wordt, wordt uitdrukkelijk tevens overeengekomen dat een forfaitair en onherleidbaar verhogingsbeding van 20 procent geldt op het wisselbedrag met toepassing van vorengenoemde tarifering alsook een conventionele intrest van 1,25 procent per maand vanaf de datum van aanbieding tot de dag van integrale betaling.

Artikel 9  Geschillen:

Als je klachten zou hebben over onze goederen of diensten, kan je ons contacteren via onze klantendienst.

We doen er alles aan om je klacht binnen de 7 dagen te behandelen.

Als je klacht niet opgelost geraakt, kan je steeds terecht bij de Consumentenombudsdienst voor een buitenrechtelijke regeling van consumentengeschillen.

 

Consumentenombudsdienst

North Gate II

Koning Albert II-laan 8

1000 Brussel

Tel: 0032/2 702 52 00

Fax: 0032/2 808 71 29

e-mail: contact@consumentenombudsdienst.be

web: www.consumentenombudsdienst.be

 

Bij een rechterlijk geschil is enkel in Hasselt de handelsrechtbank, de Rechtbank van Koophandel, de Rechtbanken van Eerste Aanleg bevoegd.